Zákon č. 34/2002 Z. z.Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Čiastka 18/2002
Platnosť od 30.01.2002
Účinnosť od 01.01.2019 do30.09.2020 (za 8 mesiacov)
Literatúra 17
Rozhodnutia súdov 4
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené