Zákon č. 283/2002 Z. z.Zákon o cestovných náhradách

Čiastka 126/2002
Platnosť od 14.06.2002
Účinnosť od 30.11.2018 do29.07.2020 (za 9 mesiacov)
Komentáre 118
Literatúra 462
Rozhodnutia súdov 16
Redakčná poznámka

okrem § 21, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené