Zákon č. 283/2002 Z. z.Zákon o cestovných náhradách

Čiastka 126/2002
Platnosť od 14.06.2002
Účinnosť od 30.11.2018 do31.12.2019
Komentáre 118
Literatúra 441
Rozhodnutia súdov 145
Redakčná poznámka

okrem § 21, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené