Oznámenie č. 269/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 118/2002
Platnosť od 30.05.2002
Uzavretie zmluvy 26.02.2001
Ratifikácia zmluvy 03.07.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 29 ods. 2 zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 15. októbra 2001.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené