Oznámenie č. 264/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štatúte Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky a štatúte Stáleho sekretariátu Rady colnej únie

Čiastka 115/2002
Platnosť od 25.05.2002
Uzavretie zmluvy 28.05.2001
Ratifikácia zmluvy 22.03.2002
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 8. apríla 2002 na základe článku 4 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené