Zákon č. 232/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 99/2002
Platnosť od 03.05.2002
Účinnosť od 03.05.2002 do30.06.2016
Zrušený 160/2015 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené