Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Čiastka 97/2002
Platnosť od 01.05.2002
Účinnosť od 02.01.2016
Literatúra 7
Rozhodnutia súdov 8
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené