Zákon č. 19/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky

Čiastka 10/2002
Platnosť od 15.01.2002
Účinnosť od 01.01.2006
Literatúra 2
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené