Vyhláška č. 123/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore

(v znení č. 48/2003 Z. z.)

Čiastka 52/2002
Platnosť od 16.03.2002
Účinnosť od 15.02.2003
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené