Zákon č. 6/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čiastka 3/2001
Platnosť od 11.01.2001
Účinnosť od 01.02.2001
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené