Oznámenie č. 574/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek účtovnej závierky a obsahové vymedzenie týchto položiek, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie

Čiastka 224/2001
Platnosť od 28.12.2001 do14.03.2003
Zrušený 88/2003 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené