Oznámenie č. 54/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky

Čiastka 21/2001
Platnosť od 15.02.2001 do31.12.2001
Zrušený 590/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené