Zákon č. 506/2001 Z. z.Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Čiastka 201/2001
Platnosť od 07.12.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2002 do31.12.2003
Zrušený 597/2003 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené