Oznámenie č. 468/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu na roky 2002 – 2006

Čiastka 189/2001
Platnosť od 24.11.2001
Uzavretie zmluvy 21.09.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 25 protokol nadobudne platnosť 1. januára 2002.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené