Zákon č. 441/2001 Z. z.Zákon o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady

Čiastka 179/2001
Platnosť od 08.11.2001
Účinnosť od 15.01.2008 do29.06.2008
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 1 až 20, § 17b ods. 1 bodu 21, čl. II bodov 1 až 25, § 129a ods. 1 bodu 26, bodu 27, čl. III bodov 1, 2, 9 až 11, 14, 17, 21, 24, 25, 29 a 30, § 30a ods. 1 bodu 31, čl. IV a čl. V bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2003 Novelou č. 660/2002 Z. z...

441

ZÁKON

zo 4. októbra 2001

o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z. a zákona č. 381/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 66 ods. 1 písm. d) a h) a ods. 3 až 5, § 68 ods. 5 až 7, § 71 ods. 3 a 4, § 72 ods. 4, § 73 ods. 1 až 5 a 7, § 74 ods. 3, § 75 ods. 1 a 2, § 76 ods. 1 až 4 a 6, § 78 ods. 1 až 4, § 79 ods. 2, § 80 ods. 1 písm. b) až h) a ods. 3, § 82 ods. 2, § 83 ods. 2 až 4, § 87 a § 120 ods. 1 a 2 sa slová „okresný dopravný inšpektorát“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

2. V § 67 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na emisnú kontrolu“.

3. V § 80 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa text za bodkočiarkou.

4. V § 81 sa slová „útvaru Policajného zboru alebo policajtovi“ nahrádzajú slovami „alebo okresnému úradu; môže ho tiež odovzdať policajtovi, príslušníkovi Železničnej polície, zamestnancovi obecnej polície alebo obci, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie okresnému úradu.“.

5. V § 85 odsek 2 znie:

(2) Evidencia vozidiel a evidencia dopravných nehôd je informačný systém, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis.28)“.

6. § 85 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Podrobnosti o vedení evidencie vodičov a evidencie dopravných priestupkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.

7. V § 86 odsek 2 znie:

(2) Informácie z dopravných evidencií sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti; Policajnému zboru, Železničnej polícii, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a Slovenskej informačnej službe sa tieto údaje poskytujú nepretržite priamym vstupom.“.

8. V § 86 ods. 5 sa za slovo „informáciu“ vkladajú slová „podľa odseku 4“.

9. V § 86 ods. 6 sa slová „alebo okresný dopravný inšpektorát“ nahrádzajú slovami „okresný dopravný inšpektorát alebo okresný úrad“.

10. V § 90 ods. 3 sa za slovo „tlačivo“ vkladá bodkočiarka a spojka „a“ sa nahrádza slovami „tiež je povinný okrem prípadu podľa odseku 1 písm. d)“.

11. V § 111 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej podľa tohto zákona krajskými úradmi a okresnými úradmi vo veciach

1. vodičských oprávnení,

2. prejednávania dopravných priestupkov,

3. vedenia evidencií podľa § 85 ods. 1 písm. a) a d),“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).

12. V § 111 písmeno c) znie:

c) vedie celoštátne dopravné evidencie,“.

13. V § 111 písmeno e) znie:

e) vydáva poverenie na vykonávanie skúšok žiadateľov o vodičské oprávnenie,“.

14. V § 113 sa za úvodnú vetu vkladajú nové písmená a) až d), ktoré znejú:

a) rozhoduje o vydaní vodičského oprávnenia,

b) rozhoduje o povinnosti vodiča podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a preskúšaniu z odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá,

c) rozhoduje o udelení, odobratí a obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia a o zadržanom vodičskom preukaze,

d) vedie dopravné evidencie uvedené v § 85 ods. 1 písm. a) a d),“.

Doterajšie písmená a) až j) sa označujú ako písmená e) až n).

15. Doterajší text § 113 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Pôsobnosť okresného úradu ustanovenú v odseku 1 písm. a) a d) vykonáva na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Okresný úrad Bratislava V a na území mesta Košíc Okresný úrad Košice IV.“.

16. § 115 znie:

㤠115

(1) Okresný dopravný inšpektorát

a) vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky okrem premávky na diaľnici, spolupôsobí pri jej riadení a vedie účastníkov cestnej premávky k dopravnej disciplíne,

b) plní úlohy policajného orgánu v trestnom konaní39) o trestných činoch spáchaných v súvislosti s dopravnými nehodami okrem dopravných nehôd na diaľnici,

c) vedie dopravné evidencie uvedené v § 85 ods. 1 písm. b) a c),

d) prideľuje evidenčné číslo, vydáva tabuľku s evidenčným číslom a príslušné doklady,

e) spolupôsobí pri kontrole technického stavu vozidiel v cestnej premávke, ako aj pri sledovaní, či ich držitelia podrobujú pravidelným kontrolám technického stavu a emisným kontrolám,

f) spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s príslušnými štátnymi orgánmi, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami vo veciach bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

g) vykonáva skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie.

(2) Pôsobnosť okresného dopravného inšpektorátu ustanovenú v odseku 1 písm. c), d) a g) vykonáva na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na území mesta Košíc príslušný krajský dopravný inšpektorát.

(3) Na plnení úloh podľa odseku 1 písm. a), b) a e) sa podieľajú aj príslušné služby pôsobiace v rámci útvarov Policajného zboru.“.

17. V § 120 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Okresný úrad môže uložiť pokutu do 10 000 Sk fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe za každé vozidlo, ktoré nepodrobila v ustanovenej lehote pravidelnej technickej kontrole podľa § 107; pokutu možno udeliť aj opakovane.“.

Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.

18. V § 120 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) poruší povinnosť ustanovenú v § 99 ods. 1 a 2, § 107 ods. 3, 5, 7 a 8, a ak sa to týka jeho pôsobnosti, aj v § 125.“.

19. V § 120 ods. 4 sa slová „Krajský dopravný inšpektorát“ nahrádzajú slovami „Krajský úrad“.

20. V § 120 sa vypúšťa odsek 6.

21. V § 122 sa vypúšťajú slová „ak je príslušným orgánom dopravný inšpektorát,“.

22. Poznámka pod čiarou k odkazu 42 sa vypúšťa.

23. V § 123 ods. 1 sa za slová „okresný dopravný inšpektorát“ vkladajú slová „alebo okresný úrad“.

24. V § 123 ods. 4 sa za slová „okresným dopravným inšpektorátom“ vkladajú slová „alebo okresným úradom“.

25. V § 129 odsek 4 znie:

(4) Držiteľ dokladov uvedených v odsekoch 2 a 3 môže požiadať príslušný orgán o ich výmenu.“.

26. Za § 129 sa vkladá § 129a, ktorý znie:

㤠129a

(1) V súvislosti s prechodom pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa určí, ktorí zamestnanci okresných riaditeľstiev Policajného zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru prechádzajú na ktorý okresný úrad a krajský úrad, a vymedzí sa druh a rozsah majetku a záväzkov, ktoré prechádzajú z okresných riaditeľstiev Policajného zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady.

(2) Krajské riaditeľstvá Policajného zboru a okresné riaditeľstvá Policajného zboru v okresoch odovzdajú do 30. júna 2003 okresným úradom evidencie, ktoré prechádzajú z ich pôsobnosti do pôsobnosti okresných úradov, a dokumentáciu súvisiacu s presúvanými pôsobnosťami.“.

27. V § 130 ods. 2 sa za slová „§ 82 ods. 4,“ vkladajú slová „85 ods. 3,“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z. a zákona č. 253/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 52 písm. a), § 78 a § 88 ods. 3 sa slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

2. V § 52 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

3. § 54 sa vypúšťa.

4. V § 86 písm. a) sa vypúšťa slovo „aj“ a za slová „štátnej správe podľa“ sa vkladá text „§ 22,“.

Čl. V

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z. sa mení takto:

1. V § 22 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a o občianskom preukaze a cestovnom doklade občanov“.

2. V § 29 sa slová „1. januára 2002“ nahrádzajú slovami „1. júla 2003“.


Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II bodov 1 až 25, § 129a ods. 1 bodu 26 a bodu 27, čl. III bodov 1, 2, 9 až 11, 14, 17, 21, 24, 25, 29 a 30, § 30a ods. 1 bodu 31, čl. IV a čl. V bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2008.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.