Zákon č. 441/2001 Z. z.Zákon o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady

Čiastka 179/2001
Platnosť od 08.11.2001
Účinnosť od 01.07.2006 do14.01.2008
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 1 až 20, § 17b ods. 1 bodu 21, čl. II bodov 1 až 25, § 129a ods. 1 bodu 26, bodu 27, čl. III bodov 1, 2, 9 až 11, 14, 17, 21, 24, 25, 29 a 30, § 30a ods. 1 bodu 31, čl. IV a čl. V bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2003 Novelou č. 660/2002 Z. z...

441

ZÁKON

zo 4. októbra 2001

o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z. a zákona č. 381/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 66 ods. 1 písm. d) a h) a ods. 3 až 5, § 68 ods. 5 až 7, § 71 ods. 3 a 4, § 72 ods. 4, § 73 ods. 1 až 5 a 7, § 74 ods. 3, § 75 ods. 1 a 2, § 76 ods. 1 až 4 a 6, § 78 ods. 1 až 4, § 79 ods. 2, § 80 ods. 1 písm. b) až h) a ods. 3, § 82 ods. 2, § 83 ods. 2 až 4, § 87 a § 120 ods. 1 a 2 sa slová „okresný dopravný inšpektorát“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

2. V § 67 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na emisnú kontrolu“.

3. V § 80 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa text za bodkočiarkou.

4. V § 81 sa slová „útvaru Policajného zboru alebo policajtovi“ nahrádzajú slovami „alebo okresnému úradu; môže ho tiež odovzdať policajtovi, príslušníkovi Železničnej polície, zamestnancovi obecnej polície alebo obci, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie okresnému úradu.“.

5. V § 85 odsek 2 znie:

(2) Evidencia vozidiel a evidencia dopravných nehôd je informačný systém, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis.28)“.

6. § 85 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Podrobnosti o vedení evidencie vodičov a evidencie dopravných priestupkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.

7. V § 86 odsek 2 znie:

(2) Informácie z dopravných evidencií sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti; Policajnému zboru, Železničnej polícii, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a Slovenskej informačnej službe sa tieto údaje poskytujú nepretržite priamym vstupom.“.

8. V § 86 ods. 5 sa za slovo „informáciu“ vkladajú slová „podľa odseku 4“.

9. V § 86 ods. 6 sa slová „alebo okresný dopravný inšpektorát“ nahrádzajú slovami „okresný dopravný inšpektorát alebo okresný úrad“.

10. V § 90 ods. 3 sa za slovo „tlačivo“ vkladá bodkočiarka a spojka „a“ sa nahrádza slovami „tiež je povinný okrem prípadu podľa odseku 1 písm. d)“.

11. V § 111 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej podľa tohto zákona krajskými úradmi a okresnými úradmi vo veciach

1. vodičských oprávnení,

2. prejednávania dopravných priestupkov,

3. vedenia evidencií podľa § 85 ods. 1 písm. a) a d),“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).

12. V § 111 písmeno c) znie:

c) vedie celoštátne dopravné evidencie,“.

13. V § 111 písmeno e) znie:

e) vydáva poverenie na vykonávanie skúšok žiadateľov o vodičské oprávnenie,“.

14. V § 113 sa za úvodnú vetu vkladajú nové písmená a) až d), ktoré znejú:

a) rozhoduje o vydaní vodičského oprávnenia,

b) rozhoduje o povinnosti vodiča podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a preskúšaniu z odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlá,

c) rozhoduje o udelení, odobratí a obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia a o zadržanom vodičskom preukaze,

d) vedie dopravné evidencie uvedené v § 85 ods. 1 písm. a) a d),“.

Doterajšie písmená a) až j) sa označujú ako písmená e) až n).

15. Doterajší text § 113 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Pôsobnosť okresného úradu ustanovenú v odseku 1 písm. a) a d) vykonáva na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Okresný úrad Bratislava V a na území mesta Košíc Okresný úrad Košice IV.“.

16. § 115 znie:

㤠115

(1) Okresný dopravný inšpektorát

a) vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky okrem premávky na diaľnici, spolupôsobí pri jej riadení a vedie účastníkov cestnej premávky k dopravnej disciplíne,

b) plní úlohy policajného orgánu v trestnom konaní39) o trestných činoch spáchaných v súvislosti s dopravnými nehodami okrem dopravných nehôd na diaľnici,

c) vedie dopravné evidencie uvedené v § 85 ods. 1 písm. b) a c),

d) prideľuje evidenčné číslo, vydáva tabuľku s evidenčným číslom a príslušné doklady,

e) spolupôsobí pri kontrole technického stavu vozidiel v cestnej premávke, ako aj pri sledovaní, či ich držitelia podrobujú pravidelným kontrolám technického stavu a emisným kontrolám,

f) spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s príslušnými štátnymi orgánmi, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami vo veciach bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

g) vykonáva skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie.

(2) Pôsobnosť okresného dopravného inšpektorátu ustanovenú v odseku 1 písm. c), d) a g) vykonáva na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na území mesta Košíc príslušný krajský dopravný inšpektorát.

(3) Na plnení úloh podľa odseku 1 písm. a), b) a e) sa podieľajú aj príslušné služby pôsobiace v rámci útvarov Policajného zboru.“.

17. V § 120 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Okresný úrad môže uložiť pokutu do 10 000 Sk fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe za každé vozidlo, ktoré nepodrobila v ustanovenej lehote pravidelnej technickej kontrole podľa § 107; pokutu možno udeliť aj opakovane.“.

Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.

18. V § 120 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) poruší povinnosť ustanovenú v § 99 ods. 1 a 2, § 107 ods. 3, 5, 7 a 8, a ak sa to týka jeho pôsobnosti, aj v § 125.“.

19. V § 120 ods. 4 sa slová „Krajský dopravný inšpektorát“ nahrádzajú slovami „Krajský úrad“.

20. V § 120 sa vypúšťa odsek 6.

21. V § 122 sa vypúšťajú slová „ak je príslušným orgánom dopravný inšpektorát,“.

22. Poznámka pod čiarou k odkazu 42 sa vypúšťa.

23. V § 123 ods. 1 sa za slová „okresný dopravný inšpektorát“ vkladajú slová „alebo okresný úrad“.

24. V § 123 ods. 4 sa za slová „okresným dopravným inšpektorátom“ vkladajú slová „alebo okresným úradom“.

25. V § 129 odsek 4 znie:

(4) Držiteľ dokladov uvedených v odsekoch 2 a 3 môže požiadať príslušný orgán o ich výmenu.“.

26. Za § 129 sa vkladá § 129a, ktorý znie:

㤠129a

(1) V súvislosti s prechodom pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa určí, ktorí zamestnanci okresných riaditeľstiev Policajného zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru prechádzajú na ktorý okresný úrad a krajský úrad, a vymedzí sa druh a rozsah majetku a záväzkov, ktoré prechádzajú z okresných riaditeľstiev Policajného zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady.

(2) Krajské riaditeľstvá Policajného zboru a okresné riaditeľstvá Policajného zboru v okresoch odovzdajú do 30. júna 2003 okresným úradom evidencie, ktoré prechádzajú z ich pôsobnosti do pôsobnosti okresných úradov, a dokumentáciu súvisiacu s presúvanými pôsobnosťami.“.

27. V § 130 ods. 2 sa za slová „§ 82 ods. 4,“ vkladajú slová „85 ods. 3,“.

Čl. III

Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 odsek 1 znie:

(1) Cestovný pas vydáva občanovi okresný úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu, ak občan nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, podľa jeho posledného trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, a ak občan nemal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vydá cestovný pas Okresný úrad Bratislava I, (ďalej len „príslušný okresný úrad“).“.

2. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Cestovný pas môže na základe odôvodnenej žiadosti vydať aj iný okresný úrad ako príslušný okresný úrad.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

3. Nad § 7 sa vkladá nadpis, ktorý znie:

„Diplomatické pasy a služobné pasy“.

4. Nadpisy pod § 7 a 8 sa vypúšťajú.

5. V § 7 odsek 2 znie:

(2) Diplomatický pas môže ministerstvo zahraničných vecí vydať vo výnimočnom prípade na základe žiadosti vedúceho ústredného štátneho orgánu aj inému občanovi, ktorý bude v zahraničí plniť úlohy na diplomatickej úrovni v záujme Slovenskej republiky.“.

6. V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:

f) zamestnancovi pracujúcemu na zastupiteľskom úrade, ak nie je držiteľom diplomatického pasu, a jeho manželke alebo manželovi a ich deťom mladším ako 18 rokov,“.

7. V § 8 odsek 2 znie:

(2) Služobný pas môže ministerstvo zahraničných vecí vydať vo výnimočnom prípade na základe žiadosti vedúceho príslušného ústredného orgánu alebo guvernéra Národnej banky Slovenska aj inému občanovi, ktorý bude v zahraničí plniť úlohy v záujme Slovenskej republiky.“.

8. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

㤠8a

(1) Na konanie o žiadosti o vydanie diplomatického pasu a služobného pasu sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

(2) Ministerstvo zahraničných vecí je oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania povinností uvedených v § 7 ods. 4 a v § 8 ods. 4.“.

9. V § 9 ods. 1 a 2 sa slová „príslušný útvar“ nahrádzajú slovami „príslušný okresný úrad“.

10. V § 9 ods. 1 v druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „cestovný preukaz môže na základe odôvodnenej žiadosti vydať aj iný okresný úrad ako príslušný okresný úrad.“.

11. V § 10 sa za slová „príslušný útvar“ vkladajú slová „Policajného zboru“.

12. V § 13 ods. 1 druhá veta znie:

„Vydanie cestovného dokladu podľa § 14a je bezplatné.“.

13. V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„V ostatných prípadoch sa vydanie cestovného dokladu spoplatňuje podľa osobitného predpisu.5)“.

14. V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

m) odôvodnenie žiadosti, ak občan žiada o vydanie cestovného dokladu na inom okresnom úrade ako príslušnom okresnom úrade,

n) stanovisko príslušného okresného úradu, ak sa podala žiadosť na inom okresnom úrade ako príslušnom okresnom úrade.“.

15. § 14 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Ak žiadosť o vydanie cestovného dokladu alebo o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade neobsahuje údaje a podklady podľa predchádzajúcich odsekov, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva, vyzve žiadateľa, aby ich doplnil. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich doplnenie, najmenej však 15 dní; ak bola žiadosť podaná v cudzine, najmenej 90 dní. Ak žiadateľ nedoručí doplnenie žiadosti v určenej lehote, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva, konanie zastaví.“.

16. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

㤠14a

Orgán príslušný na vydanie cestovného dokladu vydá nový cestovný doklad, ak došlo k zmene rodného čísla občana z úradnej moci alebo bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.“.

17. V § 15 odsek 1 znie:

(1) Zmenu údajov v cestovnom doklade alebo predĺženie doby platnosti cestovného dokladu môžu vykonávať orgány, ktoré doklad vydali, alebo v zahraničí zastupiteľský úrad; ak ide o cestovný doklad vydaný okresným úradom, hociktorý okresný úrad.“.

18. V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak bol občan mladší ako 18 rokov až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu zverený do výchovy inej osoby než rodiča.“.

19. V § 18 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„O zrušenie zápisu občana mladšieho ako 15 rokov v cestovnom doklade rodiča môže požiadať aj iná osoba než rodič, ak je občan mladší ako 15 rokov na základe právoplatného rozhodnutia súdu zverený do jej výchovy.“.

20. § 19 znie:

㤠19

(1) Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme občanovi na žiadosť

a) súdu alebo daňového úradu, ak je proti nemu nariadený výkon rozhodnutia pre neplnenie vyživovacej povinnosti alebo finančných záväzkov a výkonu rozhodnutia sa vyhýba alebo ho marí, alebo je dôvodné podozrenie, že tak bude konať,

b) orgánu činného v trestnom konaní, ak je proti nemu vedené trestné stíhanie a vyšetrovaniu sa vyhýba alebo ho marí, alebo je dôvodné podozrenie, že tak bude konať,

c) orgánu, ktorý vykonáva rozhodnutie súdu o výkone trestu odňatia slobody, ak nevykonal trest odňatia slobody, ak mu trest nebol odpustený alebo výkon trestu nebol premlčaný, alebo nebol podmienečne prepustený z výkonu trestu.

(2) Vydanie cestovného dokladu možno odoprieť alebo vydaný cestovný doklad možno odňať, ak je to nevyhnutné na ochranu verejného poriadku, ochranu práv a slobôd iných alebo pre bezpečnosť štátu.

(3) Vydanie cestovného dokladu sa odoprie alebo vydaný cestovný doklad sa odníme na nevyhnutnú dobu, v prípade uvedenom v odseku 2 však najdlhšie na jeden rok.

(4) Ak zanikol dôvod, pre ktorý bol cestovný doklad odňatý, orgán, ktorý ho odňal, ho občanovi na jeho žiadosť bezodkladne vráti.“.

21. V § 20 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade cestovného dokladu vydaného okresným úradom príslušný okresný úrad.“.

22. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

㤠20a

Proti rozhodnutiu o odopretí vydania cestovného dokladu a proti rozhodnutiu o odňatí cestovného dokladu možno podať opravný prostriedok na súde.13a) Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o odňatí cestovného dokladu nemá odkladný účinok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 250l Občianskeho súdneho poriadku.“.

23. V § 21 sa vypúšťa odsek 3.

24. § 23 vrátane nadpisu znie:

㤠23

Evidencia cestovných dokladov

(1) Evidenciu cestovných dokladov vedú orgány, ktoré cestovné doklady vydávajú; evidenciu cestovných dokladov vydávaných okresnými úradmi vedú príslušné okresné úrady. Centrálnu evidenciu cestovných dokladov vydávaných okresnými úradmi vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

(2) Evidencia cestovných dokladov obsahuje

a) meno a priezvisko držiteľa, jeho rodné priezvisko, prípadne predchádzajúce priezvisko,

b) dátum, miesto a okres narodenia,

c) rodné číslo držiteľa,

d) číslo a druh cestovného dokladu,

e) dátum vydania cestovného dokladu,

f) dobu platnosti cestovného dokladu,

g) orgán, ktorý cestovný doklad vydal,

h) podobu (fotografiu) držiteľa,

i) akademický titul, vedecko-akademickú hodnosť, umelecko-akademickú hodnosť alebo iný titul,

j) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a pohlavie občana mladšieho ako 15 rokov zapísaného v cestovnom doklade rodiča a dátum zapísania,

k) predĺženie doby platnosti cestovného dokladu a dátum zmeny platnosti,

l) číslo a druh strateného alebo odcudzeného dokladu,

m) iné údaje o

1. úschove cestovného dokladu,

2. poškodení cestovného dokladu,

3. pozmenení cestovného dokladu,

4. odovzdaní cestovného dokladu,

5. vrátení cestovného dokladu,

n) dátum škartácie cestovného dokladu,

o) údaje o zadržaní cestovného dokladu

1. druh a číslo cestovného dokladu, ktorý má byť alebo bol zadržaný,

2. orgán, ktorý požiadal o zadržanie cestovného dokladu,

3. orgán, ktorý cestovný doklad zadržal,

4. dátum a dôvod zadržania cestovného dokladu,

p) údaje o odopretí vydania cestovného dokladu alebo o odňatí cestovného dokladu

1. druh a číslo cestovného dokladu, ktorý bol odňatý,

2. orgán, ktorý požiadal o odopretie cestovného dokladu alebo o jeho odňatie,

3. orgán, ktorý rozhodol o odopretí vydania alebo o jeho odňatí,

4. dátum a dôvod odopretia vydania cestovného dokladu alebo jeho odňatia,

5. dátum a dôvod vrátenia odňatého cestovného dokladu,

6. meno, priezvisko a rodné číslo občana, na ktorého sa vzťahujú údaje o odopretí vydania cestovného dokladu alebo o jeho odňatí.

(3) Orgány, ktoré vedú evidenciu, poskytujú údaje z evidencie štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám v rozsahu ich pôsobnosti; Policajnému zboru, Železničnej polícii, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a Slovenskej informačnej službe sa tieto údaje poskytujú nepretržite priamym vstupom.“.

25. V § 24 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru“.

26. V § 24 odsek 3 znie:

(3) Kto nájde alebo získa cestovný doklad iného občana, je povinný ho bezodkladne odovzdať orgánu, ktorý ho vydal; môže ho tiež odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, príslušníkovi Železničnej polície, zamestnancovi obecnej polície alebo obci, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie orgánu, ktorý cestovný doklad vydal. Túto povinnosť má aj ten, komu bol vydaný nový cestovný doklad za doklad stratený alebo odcudzený, ak svoj predchádzajúci cestovný doklad získa späť, a ten, kto má alebo získa cestovný doklad osoby, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu.“.

27. V § 26 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „s výnimkou § 24 ods. 1 písm. a)“.

28. V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) marí výkon rozhodnutia o odňatí cestovného dokladu.“.

29. V § 27 ods. 1 sa slová „príslušné útvary“ nahrádzajú slovami „okresné úrady“.

30. V § 27 ods. 2 sa vypúšťajú slová „okrem príslušných útvarov“.

31. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:

㤠30a

(1) V súvislosti s prechodom pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa určí, ktorí zamestnanci okresných riaditeľstiev Policajného zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru prechádzajú na ktorý okresný úrad a krajský úrad, a vymedzí sa druh a rozsah majetku a záväzkov, ktoré prechádzajú z okresných riaditeľstiev Policajného zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady.

(2) Krajské riaditeľstvá Policajného zboru a okresné riaditeľstvá Policajného zboru v okresoch odovzdajú do 30. júna 2003 okresným úradom evidencie, ktoré prechádzajú z ich pôsobnosti do pôsobnosti okresných úradov, a dokumentáciu súvisiacu s presúvanými pôsobnosťami.“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z. a zákona č. 253/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 52 písm. a), § 78 a § 88 ods. 3 sa slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

2. V § 52 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

3. § 54 sa vypúšťa.

4. V § 86 písm. a) sa vypúšťa slovo „aj“ a za slová „štátnej správe podľa“ sa vkladá text „§ 22,“.

Čl. V

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z. sa mení takto:

1. V § 22 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a o občianskom preukaze a cestovnom doklade občanov“.

2. V § 29 sa slová „1. januára 2002“ nahrádzajú slovami „1. júla 2003“.


Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II bodov 1 až 25, § 129a ods. 1 bodu 26 a bodu 27, čl. III bodov 1, 2, 9 až 11, 14, 17, 21, 24, 25, 29 a 30, § 30a ods. 1 bodu 31, čl. IV a čl. V bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2008.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.