Zákon č. 435/2001 Z. z.Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

Čiastka 178/2001
Platnosť od 31.10.2001
Účinnosť od 14.01.2019
Uzavretie zmluvy 01.11.2001
Literatúra 8
Rozhodnutia súdov 33
Redakčná poznámka

s výnimkou štvrtej časti a piatej časti, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené