Oznámenie č. 74/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 34/2000
Platnosť od 08.03.2000
Uzavretie zmluvy 22.03.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny nót, t. j. 14. januára 2000, na základe článku 22 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené