Vyhláška č. 453/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Čiastka 186/2000
Platnosť od 22.12.2000
Účinnosť od 01.01.2001
Komentáre 31
Literatúra 10
Rozhodnutia súdov 176
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené