Nariadenie vlády č. 298/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Čiastka 126/2000
Platnosť od 30.09.2000 do18.10.2001
Účinnosť od 01.10.2000 do18.10.2001
Zrušený 411/2001 Z. z.

OBSAH

298

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. septembra 2000,

ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Výška minimálnej mzdy1) sa od 1. októbra 2000 upravuje na

a) 23,80 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,

b) 4 400 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené