Oznámenie č. 153/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 66/2000
Platnosť od 13.05.2000
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené