Vyhláška č. 124/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi

Čiastka 52/2000
Platnosť od 13.04.2000
Účinnosť od 01.05.2000
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené