Nález č. 79/1999 Z. z.Nález ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. marca 1999 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 2/1996 z 25. apríla 1996 o chove zvierat s ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat

Čiastka 36/1999
Platnosť od 27.04.1999
Účinnosť od 27.04.1999

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.04.1999 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

27.04.1999

Pôvodný predpis

27.04.1999
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené