Oznámenie č. 49/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o sukcesii Slovenskej republiky do Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného

Čiastka 23/1999
Platnosť od 26.03.1999
Uzavretie zmluvy 26.04.1993
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené