Vyhláška č. 396/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov

Čiastka 158/1999
Platnosť od 31.12.1999 do31.08.2009
Účinnosť od 01.01.2000 do31.08.2009
Zrušený 292/2009 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené