Oznámenie č. 378/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce v znení opatrenia z 29. novembra 1993 č. 65/335/1993

Čiastka 153/1999
Platnosť od 30.12.1999 do31.12.2001
Zrušený 574/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 1999.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené