Zákon č. 370/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov

Čiastka 150/1999
Platnosť od 29.12.1999
Účinnosť od 31.12.1999

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.1999 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

31.12.1999

Pôvodný predpis

29.12.1999
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené