Zákon č. 369/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Čiastka 150/1999
Platnosť od 29.12.1999
Účinnosť od 01.07.2006

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené