Zákon č. 286/1999 Z. z.Zákon o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne

Čiastka 123/1999
Platnosť od 12.11.1999
Účinnosť od 01.12.1999

OBSAH

286

ZÁKON

z 2. novembra 1999

o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Zriaďuje sa neštátna1) vysoká škola s názvom Vysoká škola manažmentu v Trenčíne.

(2) Sídlom Vysokej školy manažmentu v Trenčíne je Trenčín.

(3) Zriaďovateľom2) Vysokej školy manažmentu v Trenčíne je CITY UNIVERSITY, Bellevue, USA, spol. s r. o., Bratislava.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 33a zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

2) § 6 ods. 1 a § 33a ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené