Oznámenie č. 216/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami<+>a inej organizovanej trestnej činnosti

Čiastka 91/1999
Platnosť od 27.08.1999
Uzavretie zmluvy 24.05.1999
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 12 dohoda nadobudla platnosť 4. júna 1999.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené