Vyhláška č. 126/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke

Čiastka 60/1999
Platnosť od 14.06.1999 do31.12.2000
Účinnosť od 14.06.1999 do31.12.2000
Zrušený 451/2000 Z. z. (nepriamo)

126

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. júna 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 písm. a) sa za slovo „prílohe“ vkladajú slová „č. 1“.

2. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) dovážaný tovar určený na výrobnú spotrebu pre farmaceutickú výrobu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 k tejto vyhláške; skutočnosť, že tovar je určený na výrobnú spotrebu pre farmaceutickú výrobu, sa uvádza v odseku 31 jednotného colného dokladu.“.

3. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a za položku „2836 20 00 Uhličitan sodný“ sa vkladajú položky

„2844 40 20

Umelé rádioaktívne izotopy – len na zdravotnícke účely

2844 40 30

Zlúčeniny umelých rádioaktívnych izotopov – len na zdravotnícke účely

2844 40 80

Ostatné – len na zdravotnícke účely

30

Farmaceutické výrobky“.

4. Za prílohu č. 1 sa dopĺňa príloha č. 2, ktorá je prílohou k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha k vyhláške č. 126/1999 Z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 118/1999 Z. z. v znení vyhlášky č. 126/1999 Z. z.

ZOZNAM položiek tovaru určeného na výrobnú spotrebu pre farmaceutickú výrobu

Kód colného sadzobníka Názov tovaru
1503 Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, neemulgované alebo nezmiešané, alebo inak neupravené
1520 00 00 Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy
2501 00 10 Morská voda a roztoky solí
2835 10 00 Fosfornany (hypofosfity) a fosforitany (fosfity)
2843 Drahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, definované aj nedefinované; amalgámy drahých kovov hemicky
2847 Peroxid vodíka, tiež stužený močovinou
2906 13 10 Cholesterol
2934 90 96 Nukleové kyseliny a ich soli
2935 00 Sulfonamidy
2936 Provitamíny a vitamíny prírodné alebo reprodukované syntézou (vrátane prírodných konc ich deriváty užívané hlavne ako vitamíny a ich zmesi, tiež v akomkoľvek rozpúšťadle entrátov),
2937 Hormóny, prírodné alebo reprodukované syntézou; ich deriváty používané hlavne ako hormóny; ostatné steroidy používané hlavne ako hormóny
2938 Glykozidy prírodné alebo reprodukované syntézou a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty
2939 Rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované syntézou a ich soli, étery, estery deriváty a ostatné deriváty
2941 Antibiotiká


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.