Oznámenie č. 119/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992

Čiastka 57/1999
Platnosť od 03.06.1999
Uzavretie zmluvy 18.08.1997
Ratifikácia zmluvy 24.03.1998
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 22. mája 1998 na základe článku IV.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené