Oznámenie č. 93/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

Čiastka 35/1998
Platnosť od 03.04.1998
Uzavretie zmluvy 28.04.1994
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť 1. januára 1997 na základe článku 19 ods. 3.

OBSAH

KAPITOLA III - OCHRANA DRUHOV (Čl. 5 - Čl. 9)
KAPITOLA IV (Čl. 10)
KAPITOLA V (Čl. 11 - Čl. 12)
KAPITOLA VI (Čl. 13 - Čl. 15)
KAPITOLA IX (Čl. 19 - Čl. 24)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené