Oznámenie č. 89/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 32/1998
Platnosť od 31.03.1998 do31.12.2003
Literatúra 39
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť 1. apríla 1998. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené