Zákon č. 6/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

(v znení č. 596/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 2/1998
Platnosť od 01.01.1998 do31.08.2008
Účinnosť od 01.01.2004 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2004 - 31.08.2008 596/2003 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.1998 - 31.12.2003

Všetky časové verzie

01.01.1998 - 31.08.2008

Pôvodný predpis

01.01.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené