Oznámenie č. 54/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach

(v znení č. 20/2006 Z. z.)

Čiastka 20/1998
Platnosť od 03.03.1998
Účinnosť od 01.01.2006
Uzavretie zmluvy 15.06.1995
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene diplomatických nót, t. j. 21. februára 1996, na základe článku 6 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené