Vyhláška č. 53/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave inšpektorov ochrany zvierat

Čiastka 20/1998
Platnosť od 03.03.1998
Účinnosť od 01.04.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené