Oznámenie č. 40/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 16/1998
Platnosť od 18.02.1998
Uzavretie zmluvy 24.10.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po vzájomnom písomnom oznámení o vnútroštátnom schválení, t. j. 1. júna 1997, na základe článku 21 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené