Oznámenie č. 36/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky

Čiastka 15/1998
Platnosť od 14.02.1998
Uzavretie zmluvy 17.11.1997
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 6 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 17. novembra 1997.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené