Oznámenie č. 344/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Protokole k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o ďalšom znižovaní emisií síry

Čiastka 135/1998
Platnosť od 16.11.1998
Uzavretie zmluvy 14.06.1994
Ratifikácia zmluvy 02.03.1998
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 5. augusta 1998 v súlade s článkom 15 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené