Oznámenie č. 340/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o zrušení nútenej práce č. 105 z roku 1957

Čiastka 133/1998
Platnosť od 13.11.1998
Uzavretie zmluvy 25.06.1957
Ratifikácia zmluvy 09.09.1997
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 17. januára 1959 v súlade s článkom 4 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 29. septembra 1998 v súlade s článkom 4 ods. 3.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené