Oznámenie č. 312/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o vzájomnej administratívnej pomoci colných správ

Čiastka 119/1998
Platnosť od 17.10.1998
Uzavretie zmluvy 09.06.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. júna 1998 na základe článku 25 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené