Oznámenie č. 307/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení

Čiastka 117/1998
Platnosť od 09.10.1998
Uzavretie zmluvy 29.01.1997
Ratifikácia zmluvy 29.09.1997
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 1. mája 1998 na základe článku 40 ods. 2.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené