Vyhláška č. 283/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 437/2000 Z. z.)

Čiastka 109/1998
Platnosť od 19.09.1998 do31.10.2012
Účinnosť od 01.01.2001 do31.10.2012
Zrušený 321/2012 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené