Oznámenie č. 259/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom všeobecného a odborného vzdelávania Ruskej federácie o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 1998 – 2000

Čiastka 96/1998
Platnosť od 11.08.1998
Uzavretie zmluvy 28.05.1998
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 15 protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 28. mája 1998, a platí do 31. decem-bra 2000.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené