Oznámenie č. 243/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Doplnku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci uzavretej 16. mája 1995

Čiastka 93/1998
Platnosť od 30.07.1998
Uzavretie zmluvy 23.12.1997
Redakčná poznámka

Doplnok č. 1 v súlade s bodom 4 nadobudol platnosť 17. marca 1998.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené