Zákon č. 233/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 89/1998
Platnosť od 28.07.1998
Najbližšie účinné znenie 28.07.1998
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené