Oznámenie č. 23/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Pracovnej dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Talianskej republiky o vykonávaní simultánnej daňovej kontroly podľa ustanovení článku 26 o výmene informácií Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a o zabránení daňovému úniku

Čiastka 8/1998
Platnosť od 30.01.1998
Uzavretie zmluvy 22.04.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1998 na základe článku X ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené