Zákon č. 225/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňajú sa ďalšie zákony

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 86/1998
Platnosť od 23.07.1998
Účinnosť od 01.07.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené