Zákon č. 225/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňajú sa ďalšie zákony

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 86/1998
Platnosť od 23.07.1998
Účinnosť od 01.07.2016

225

ZÁKON

z 1. júla 1998,

ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňajú sa ďalšie zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 11a odsek 6 sa na konci pripájajú slová „samosprávy obce (§ 4); hlasovanie obyvateľov obce o iných otázkach nie je prípustné.“.

2. V § 27 sa pripája odsek 3, ktorý znie:

(3) Obci, mestskej časti alebo mestu, ktorých uznesenie zastupiteľstva zrušil súd pre jeho nezákonnosť a obec, mestská časť alebo mesto pokračuje v jeho vykonávaní alebo nezabráni jeho vykonaniu, môže súd uložiť pokutu do 3 000 000 Sk. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z. a zákona č. 384/1997 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 5 ods. 3 v písmene f) sa na konci pripájajú slová „a podáva návrhy na preskúmanie zákonnosti uznesení obecných zastupiteľstiev, miestnych zastupiteľstiev alebo mestských zastupiteľstiev, ak sa domnieva, že odporujú zákonu.7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 200ha zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.