Nález č. 209/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. mája 1998 vo veci súladu § 6 ods. 1 písm. i) a časti § 10 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov s čl. 25 ods. 2 v spojení s čl. 12 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 79/1998
Platnosť od 03.07.1998 do31.12.2003
Účinnosť od 03.07.1998 do31.12.2003
Zrušený 190/2003 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené